播放记录

清空
已完结

蓝宇

陈捍东(胡军)和蓝宇(刘烨)的爱情始于一场性交易,其时,蓝宇是为生活所迫决定 详细

蓝宇详情

陈捍东(胡军)和蓝宇(刘烨)的爱情始于一场性交易,其时,蓝宇是为生活所迫决定出卖自己肉体的清纯大学生,陈捍东则是情场老手,惯做“花花公子”的他虽对特别的蓝宇怦然心动,却也认为蓝宇不过是他众多玩伴中的一个。慢慢地,随着两人交往的深入,陈捍东发现自己的心已在不知不觉间被蓝宇充满。可是他又不敢肯定,试图通过与女人结婚证明自己的“正常”,当求证到那不过是错觉一场时,蓝宇早已消失在茫茫人海。   真正的爱情故事总是令旁观者唏嘘感叹,无论它是异性间还是同性间的。而令旁观者感动的爱情,往往又是同勇敢、固执、单纯等简单却难拥有的质量联系在一起的,蓝宇(和捍东)正属稀少的那类人,所以他们的爱情才显珍贵。

蓝宇拼音解读

chén hàn dōng (hú jun1 )hé lán yǔ (liú yè )de ài qíng shǐ yú yī chǎng xìng jiāo yì ,qí shí ,lán yǔ shì wéi shēng huó suǒ pò jué dìng chū mài zì jǐ ròu tǐ de qīng chún dà xué shēng ,chén hàn dōng zé shì qíng chǎng lǎo shǒu ,guàn zuò “huā huā gōng zǐ ”de tā suī duì tè bié de lán yǔ pēng rán xīn dòng ,què yě rèn wéi lán yǔ bú guò shì tā zhòng duō wán bàn zhōng de yī gè 。màn màn dì ,suí zhe liǎng rén jiāo wǎng de shēn rù ,chén hàn dōng fā xiàn zì jǐ de xīn yǐ zài bú zhī bú jiào jiān bèi lán yǔ chōng mǎn 。kě shì tā yòu bú gǎn kěn dìng ,shì tú tōng guò yǔ nǚ rén jié hūn zhèng míng zì jǐ de “zhèng cháng ”,dāng qiú zhèng dào nà bú guò shì cuò jiào yī chǎng shí ,lán yǔ zǎo yǐ xiāo shī zài máng máng rén hǎi 。   zhēn zhèng de ài qíng gù shì zǒng shì lìng páng guān zhě xī xū gǎn tàn ,wú lùn tā shì yì xìng jiān hái shì tóng xìng jiān de 。ér lìng páng guān zhě gǎn dòng de ài qíng ,wǎng wǎng yòu shì tóng yǒng gǎn 、gù zhí 、dān chún děng jiǎn dān què nán yōng yǒu de zhì liàng lián xì zài yī qǐ de ,lán yǔ (hé hàn dōng )zhèng shǔ xī shǎo de nà lèi rén ,suǒ yǐ tā men de ài qíng cái xiǎn zhēn guì 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

在线播放

同主演推荐

网友评论

主演:胡军,刘烨,苏瑾,李华彤,卢芳,张永宁,李爽,李滨,赵敏芬,张少华
导演:关锦鹏
更新:2024-07-10 22:31:05

陈捍东(胡军)和蓝宇(刘烨)的爱情始于一场性交易,其时,蓝宇是为生活所迫决定出卖自己肉体的清纯大学生,陈捍东则是情场老手,惯做“花花公子”的他虽对特别的蓝宇怦然心动,却也认为蓝宇不过是他众多玩伴中的一个。慢慢地,随着两人交往的深入,陈捍东发现自己的心已在不知不觉间被蓝宇充满。可是他又不敢肯定,试图通过与女人结婚证明自己的“正常”,当求证到那不过是错觉一场时,蓝宇早已消失在茫茫人海。   真正的爱情故事总是令旁观者唏嘘感叹,无论它是异性间还是同性间的。而令旁观者感动的爱情,往往又是同勇敢、固执、单纯等简单却难拥有的质量联系在一起的,蓝宇(和捍东)正属稀少的那类人,所以他们的爱情才显珍贵。

联系客服

微信扫一扫联系我们